ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံအေၾကာင္း(Croatia)

Zawgyi

ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံအေၾကာင္း(Croatia)
ခ႐ိုေအးရွားသမၼတႏိုင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္ဥေရာေပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ဆလိုေဗးနီးယား၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ဟန္ေဂရီ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ဆားဘီးယား၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ဟာဇီဂိုဗီးနားႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္မြန္တီနီဂ႐ိုးႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ၿပီးအီတလီႏွင့္ပင္လယ္ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည္။ ၎၏ၿမိဳ႕ေတာ္ Zagreb သည္တိုင္းျပည္ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္တိုင္းျပည္၏အဓိကဌာနခြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ႐ိုေအးရွားသည္56ရိယာ ၅၆,၅၉၄ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၂၁,၈၅၁ စတုရန္းမိုင္) ရွိၿပီးလူ ဦး ေရ ၄.၂၈ သန္းရွိၿပီးအမ်ားစုမွာ႐ိုမန္ကက္သလစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ခ႐ိုေအးရွားသည္ Paleolithic ေခတ္ကတည္းကေနထိုင္ခဲ့သည္။ ခ႐ိုေအးရွားသည္ ၆ ရာစုအတြင္းထိုေဒသသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ၉ ရာစုတြင္နယ္ေျမကိုဂိုဏ္းဂဏႏွစ္ခုအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ Duke Branimir လက္ထက္တြင္ခ႐ိုေအးရွားကိုလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ပထမဆုံးအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ Tomislav သည္ ၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ပထမဆုံးဘုရင္ျဖစ္လာၿပီးခ႐ိုေအးရွားကိုႏိုင္ငံ၏အဆင့္အတန္းသို႔ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲခဲ့သည္။ Trpimirovićမင္းဆက္အဆုံးသတ္ၿပီးေနာက္ဆက္ခံသည့္အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္းခ႐ိုေအးရွားသည္ ၁၁၀၂ ခုႏွစ္တြင္ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံႏွင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၉၁၈၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ပထမကမာၻစစ္၏ေနာက္ဆုံးေသာေန႔၌ၾသစႀတီးယား – ဟန္ေဂရီမွလြတ္လပ္ေသာဆလိုေဗးနီးယား၊ ခ႐ိုဆတ္ႏွင့္ဆာ့ဘ္ျပည္နယ္မ်ားကိုဇာဂရက္တြင္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ၁၉၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ဆာ့ဘ္၊ 1929 ခုႏွစ္တြင္ယူဂိုဆလားဗီးယား၏ႏိုင်ငံေတ်ာကိုအမည္ေျပာင္း။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္Aprilၿပီလတြင္ယူဂိုဆလားဗီးယားကို Axis က်ဴးေက်ာ္မႈအၿပီးတြင္ခ႐ိုေအးရွားပိုင္နက္အမ်ားစုသည္နာဇီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ေဖာက္သည္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာခ႐ိုေအးရွားလြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုခုခံလႈပ္ရွားမႈတီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သည္စစ္အၿပီးတြင္ယူဂိုဆလားဗီးယား၏ဆိုရွယ္လစ္ဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံတြင္တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီးခ႐ိုေအးရွားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ဇြန္ ၂၅ တြင္ခ႐ိုေအးရွားသည္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္လုံးလုံးအက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေၾကျငာၿပီးတဲ့ေနာက္ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္းခ႐ိုေအးရွားလြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာခ႐ိုေအးရွားသည္ပါလီမန္စနစ္ေအာက္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသမၼတႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၎သည္ဥေရာပသမဂၢ (EU)၊ ကုလသမဂၢ (ကုလသမဂၢ)၊ ဥေရာပေကာင္စီ၊ ေနတိုး၊ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ႏွင့္ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအတြက္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္တစ္ ဦး ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္တက္ႂကြစြာပါ ၀ င္သူအျဖစ္ခ႐ိုေအးရွားသည္အာဖဂန္နစၥတန္ရွိေနတိုး ဦး ေဆာင္ေသာမစ္ရွင္တြင္တပ္မ်ားကိုပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ သက္တမ္းအတြက္ကုလလုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္အၿမဲတမ္းေနရာယူထားသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီးခ႐ိုေအးရွားအစိုးရသည္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပန္ – ဥေရာပစႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ရွိအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္အဆက္မျပတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ခ႐ိုေအးရွားကို ၀ င္ေငြျမင့္မားသည့္တိုင္းျပည္အျဖစ္ကမာၻ႔ဘဏ္ကသတ္မွတ္ၿပီးလူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈၫႊန္းကိန္းတြင္အဆင့္ ၄၆ တြင္ရွိသည္။ ၀ န္ေဆာင္မႈ၊ စက္မႈကဏ္ sectors ႏွင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကဏ္ by တို႔ကလႊမ္းမိုးထားသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ၀ င္ေငြရေငြရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ႐ိုေအးရွားသည္ကမာၻေပၚတြင္လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးခရီးသြား 20 ည့္သည္အေယာက္ ၂၀ တြင္အဆင့္ရွိသည္။ ျပည္နယ္သည္စီးပြားေရး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုအစိုးရအသုံးစရိတ္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ခ႐ိုေအးရွား၏အေရးအပါဆုံးကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုေအးရွားသည္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မီဒီယာႏွင့္ထုတ္ေဝမႈတို႔တြင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ယဥ္ေက်းမႈကိုပံ့ပိုးေပးေနသည္။

Unicode

ခရိုအေးရှားနိုင်ငံအကြောင်း(Croatia)
ခရိုအေးရှားသမ္မတနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်ဥရောပေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်ဆလိုဗေးနီးယား၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ဟန်ဂေရီ၊ အရှေ့ဘက်တွင်ဆားဘီးယား၊ အရှေ့ဘက်တွင်ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားနှင့်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်မွန်တီနီဂရိုးနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ပြီးအီတလီနှင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ၎င်း၏မြို့တော် Zagreb သည်တိုင်းပြည်နှစ်ဆယ်နှင့်တိုင်းပြည်၏အဓိကဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရိုအေးရှားသည်56ရိယာ ၅၆,၅၉၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၁,၈၅၁ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီးလူ ဦး ရေ ၄.၂၈ သန်းရှိပြီးအများစုမှာရိုမန်ကက်သလစ်များဖြစ်ကြသည်။

ခရိုအေးရှားသည် Paleolithic ခေတ်ကတည်းကနေထိုင်ခဲ့သည်။ ခရိုအေးရှားသည် ၆ ရာစုအတွင်းထိုဒေသသို့ရောက်ရှိလာပြီး ၉ ရာစုတွင်နယ်မြေကိုဂိုဏ်းဂဏနှစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Duke Branimir လက်ထက်တွင်ခရိုအေးရှားကိုလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပထမဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ Tomislav သည် ၉၂၅ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်လာပြီးခရိုအေးရှားကိုနိုင်ငံ၏အဆင့်အတန်းသို့မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရာစုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးအချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲခဲ့သည်။ Trpimirovićမင်းဆက်အဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဆက်ခံသည့်အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းခရိုအေးရှားသည် ၁၁၀၂ ခုနှစ်တွင်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၁၉၁၈၊ အောက်တိုဘာလတွင်ပထမကမ္ဘာစစ်၏နောက်ဆုံးသောနေ့၌သြစတြီးယား – ဟန်ဂေရီမှလွတ်လပ်သောဆလိုဗေးနီးယား၊ ခရိုဆတ်နှင့်ဆာ့ဘ်ပြည်နယ်များကိုဇာဂရက်တွင်ကြေငြာခဲ့ပြီး ၁၉၁၈၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ဆာ့ဘ်၊ 1929 ခုနှစ်တွင်ယူဂိုဆလားဗီးယား၏နိုငျငံတျောကိုအမည်ပြောင်း။

၁၉၄၁ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင်ယူဂိုဆလားဗီးယားကို Axis ကျူးကျော်မှုအပြီးတွင်ခရိုအေးရှားပိုင်နက်အများစုသည်နာဇီကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်ဖောက်သည်နိုင်ငံဖြစ်သောခရိုအေးရှားလွတ်လပ်သောပြည်နယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုခံလှုပ်ရှားမှုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စစ်အပြီးတွင်ယူဂိုဆလားဗီးယား၏ဆိုရှယ်လစ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးခရိုအေးရှားဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ဇွန် ၂၅ တွင်ခရိုအေးရှားသည်လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင်လုံးလုံးအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကြေငြာပြီးတဲ့နောက်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းခရိုအေးရှားလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။

အချုပ်အခြာအာဏာရှိသောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သောခရိုအေးရှားသည်ပါလီမန်စနစ်အောက်တွင်အုပ်ချုပ်သောသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂ (EU)၊ ကုလသမဂ္ဂ (ကုလသမဂ္ဂ)၊ ဥရောပကောင်စီ၊ နေတိုး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) နှင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသအတွက်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သူအဖြစ်ခရိုအေးရှားသည်အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိနေတိုး ဦး ဆောင်သောမစ်ရှင်တွင်တပ်များကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ သက်တမ်းအတွက်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်အမြဲတမ်းနေရာယူထားသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီးခရိုအေးရှားအစိုးရသည်အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အထူးသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းနှင့်ပန် – ဥရောပစင်္ကြံတစ်လျှောက်ရှိအဆောက်အအုံများတွင်အဆက်မပြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။

ခရိုအေးရှားကို ၀ င်ငွေမြင့်မားသည့်တိုင်းပြည်အဖြစ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတ်မှတ်ပြီးလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းတွင်အဆင့် ၄၆ တွင်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စက်မှုကဏ် sectors နှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ် by တို့ကလွှမ်းမိုးထားသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၀ င်ငွေရငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရိုအေးရှားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား 20 ည့်သည်အယောက် ၂၀ တွင်အဆင့်ရှိသည်။ ပြည်နယ်သည်စီးပွားရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအစိုးရအသုံးစရိတ်နှင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည်ခရိုအေးရှား၏အရေးအပါဆုံးကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ခရိုအေးရှားသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မီဒီယာနှင့်ထုတ်ဝေမှုတို့တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုပံ့ပိုးပေးနေသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *